Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach to jeden z najnowszych nurtów terapeutycznych, powstały pod koniec lat 70-tych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. W 1978 roku Steve de Shazer i Insoo Kim Berg założyli Brief Family Therapy Center w Milwauke, gdzie stworzyli model terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – BSFT.

Podstawowym celem  TSR nie jest samo diagnozowanie problemu, koncentrowanie się na nim, szukanie jego przyczyn i źródeł oraz ich usuwanie, ale poszukiwanie najbardziej optymalnego i skutecznego rozwiązania dla aktualnej sytuacji, w której klient się znalazł. Nadmierna koncentracja na problemie powoduje osłabienie, opóźniając moment mobilizacji energii, aby osiągnąć to, co jest pożądane. Perspektywa pracy terapeutycznej w nurcie TSR jest zawsze nakierowana na teraźniejszość i przyszłość. Jeśli eksploruje się doświadczenia z przeszłości, zawsze robione jest to we wspomnianej wyżej perspektywie. Pracuje się nad użytecznością przeszłego doświadczenia dla tego, co jest i co będzie.

Treścią kontaktów z klientami w nurcie TSR są ich mocne strony, sukcesy  i  potencjalne możliwości (a nie zaburzenia i deficyty), dotychczasowe osiągnięcia (a nie porażki i słabości) oraz nakreślenie i realizowanie pożądanej przyszłości (zamiast analizy ponurej i osłabiającej przeszłości).

Można więc powiedzieć, że TSR podążą zawsze "jasną stroną", w celu zbudowania pozytywnej przyszłości i rozwiązań, w  oparciu  o zasoby, siły, umiejętności i wiedzę klienta, w wydobywaniu których terapeuta jest jedynie pomocnym narzędziem.